CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیرنوع و زمان بندی کاربردکودنیتروژنی برمیزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مروارید

عنوان مقاله: تاثیرنوع و زمان بندی کاربردکودنیتروژنی برمیزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مروارید
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_402
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فروغ نادری - دانشجوی کارشناس ارشد
ابراهیم زینلی - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی - استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سرا... گالشی - استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
به منظورتعیین نوع و زمان بندی مناسب مصرف کودنیتروژنه برمیزان ورس و ارتفاع بوته درگندم رقم مروارید ازمایشی درسال زراعی 91-92 درمزرعه اموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار اجرا گردید کرت های اصلی به چهارنوع کودنیتروژنه شامل سولفات امونیوم سولفات امونیوم با DMPP اوره و اوره به همراه سولفات آمونیوم با DMPP به نسبت 50:50 وکرت های فرعی به چهارزمان مصرف کودنیتروژنه T1:100درصد پیش ازکاشت T2:50درصد پیش ازکاشت و50درصد درطویل شدن ساقه T3:33درصد پیش ازکاشت 33درصد پنجه زنی و 33درصد ساقه روی T4: 25درصد پیش ازکاشت 25درصد پنجه زنی 25درصد ساقه روی و 25درصد آبستنی اختصاص یافت ارزیابی ها نشان داد که دربین منابع کودتفاوت معنی داری برارتفاع بوته وجود ندارد درمیان منابع کودی تفاوت معنی داری برمیزان ورس بوته مشاهده شد بطوریکه سولفات امونیوم بیشترین میزان ورس را تولید کرد اثرزمان های مصرف نیتروژن برارتفاع و میزان ورس معنی دارگردید بیشترین ارتفاع بوته 92/91 سانتیمتر بامصرف تمام کود درزمان کاشت حاصل شد و کمترین آن درتیمارشاهد 10/82 مشاهده گردید بیشترین میزان ورس 7/5 بامصرف تمام کود درزمان کاشت حاصل شد و مصرف کود نیتروژن درچهارمرحله کمترین میزان ورس رادرتیمارهای زمان مصرف نیتروژن را به خود اختصاص داد

کلمات کلیدی:
گندم، زمان مصرف، DMPP، ارتفاع ، ميزان ورس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220340/