CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی کارایی روشهای شماره منحنی و روش استدلالی در برآورد دبی اوج سیل (حوزه آبخیز وردیج)

عنوان مقاله: ارزیابی کارایی روشهای شماره منحنی و روش استدلالی در برآورد دبی اوج سیل (حوزه آبخیز وردیج)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_399
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازیلا رزمجوئی - دانشآموختهی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد مهدوی - استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی - استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
بهارک معتمدوزیری - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
برای برآورد دبی اوج سیل در حوزه های آبخیز روشهای تجربی متعددی ابداع گردیده که هر کدام دارای یکسری ضرایب منطقه ای مخصوص به خود بوده وتحت آن شرایط توسعه یافته، بهاین دلیل ممکن است در سایر مناطق غیرقابل استفاده یا استفاده از آنها با خطاهمراه باشد. یکی از روشهای تجربی که بهصورت گسترده و جهانی مورداستفاده هیدرولوژیستها قرارگرفته، روش شمارهمنحنی است که توسط سرویس حفاظت منابعطبیعی دپارتمان کشاورزی ایالاتمتحده آمریکا USDA-NRCS-CN پیشنهاد شدهاست. روش دیگری که در این حوضه مورد آزمایش قرارگرفتهاست روش استدلالیCIA)است، در این تحقیق روش شمارهمنحنی و استدلالی در حوزهآبخیز وردیج استانتهران مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته، و به این منظور دبیاوجسیل تعیین گردیدهاست. برای مقایسه مقدار کارایی دو روش یادشده، مقدار دبی اوج مشاهداتی بهعنوان مبنا درنظر گرفته شده و مقادیر میانگین مربعات خطاMSD)مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاست. و نتایج نشان داد که روش شمارهمنحنی، دبیاوج را با دقت بالاتری برآورد مینماید

کلمات کلیدی:
رواناب، شمارهمنحنيCN) /استدلالي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220337/