CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تنوع ژنتیکی منابع ژرمپلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای REMAP

عنوان مقاله: ارزیابی تنوع ژنتیکی منابع ژرمپلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای REMAP
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_382
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه عبادت طلب - دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
بهروز گلعین - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر
میترا امین - دانشآموخته کارشناسی ارشد گل وگیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

خلاصه مقاله:
مطالعه در جهت تعیین میزان تنوع ژنتیکی و شناسایی دقیق ارقام مختلف مرکبات و استفاده از این پتانسیل جهت پیشبرد اهداف مطلوب اصلاحی، لازم و ضروری بهنظر میرسد. تنوع فراوان منابع ژنتیکی گیاهی، وجود خاصیت دگرگشنی در مرکبات و بوجودآمدن دورگهای طبیعی و نیز وجود صفات بعضاً خوب و مفید در این دورگها، از جمله مقاومت به آفات و بیماری ها و یا وج ود صفات مطلوب کمی و کیفی، ضرورت شناسایی و جمعآوری این دورگها و استفاده از آنها در تحقیقات مرکبات را بیش از پیش نمایان میکند در این تحقیق، 54 نمونه که شامل 42 تیپ ناشناخته و 12 رقم شناخته شده (شاهد) از مجموعه درختان مرکبات موجود کلکسیون ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا (تنکابن) انتخاب شدند و به کمک نشانگر مولکولیREMAPمورد بررسی قرارگرفتند. دستهبندی افراد با استفاده از تجزیه خوشهای توسط نرم افزارNTSYS-pcصورت گرفت. تجزیه خوشه ای به روشUPGMA و ضریب تشابه جاکارد که دارای بیشترین مقدار ضریب همبستگی کوفنتیک بود، انجام شد. دندروگرام در ضریب تشابه0/63برش داده شد و بیوتیپها در 5 گروه اصلیE و D ،C ،B ،A)گروهبندی شدند. پرتقال و 22 ژنوتیپ ناشناخته در گروهA ارقام لیمو، بالنگ، گریپفروت و 10 ژنوتیپ نا شناخته در گروهB ارقام نارنگی و 7 ژنوتیپ ناشناخته در گ روهC3 ژنوتیپ ناشناخته و نارنج و پوملو به ترتیب در گروههایE و D قرار گرفتهاند که از آنها میتوان جهت تعیین روابط ژنتیکی استفاده نمود

کلمات کلیدی:
مركبات، تنوع ژنتيكي، ژرم پلاسم /REMAP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220320/