CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش توسعه کشاورزی در پایداری جمعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان

عنوان مقاله: نقش توسعه کشاورزی در پایداری جمعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_352
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن اسعدی خوب - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق ابراهیمی - استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد خاتون آبادی - استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
کشاورزی نقش اساسی و حیاتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به خصوص مناطق روستایی دارد که همچنان درصد بالایی از جمعیت کشور ( 29 %) در سال 1390 در مناطق روستایی زندگی میکنند. در سالهای اخیر نرخ مهاجرت روستا به شهر شدتگرفته و ناپایداری جوامع روستایی مشاهده میگردد. این مطالعه با هدف تحلیل و بررسی نقش توسعه کشاورزی در کاهش مهاجرت و پایداری جمعیت مناطق روستایی در شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان انجام گرفته است. دادههای این تحقیق به صورت اسنادی و از مرکز آمار ایران و سایر مراکز مرتبط مانند جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان بهبهان گردآوری شدهاست. روش کار به این صورت بوده است که ابتدا دهستانهای شهرستان بهبهان را از لحاظ توسعهیافتگی در بخش کشاورزی به روش تاکسونومی عددی سطحبندی نموده و دو دهستان دودانگه و تشانغربی با توجه به نتایج حاصل از مدل تاکسونوی به ترتیب توسعهیافتهترین و ضعیفترین دهستان از نظر توسعهیافتگی بخش کشاورزی تعیین شده و برای مطالعه انتخاب گردیدند. سپس به استفاده از روش و آزمونهای پارامتری و ناپارامتریک به مقایسه تغییرات و تحلیل جمعیت و روند مهاجرت در مجموع روستاهای مناطق مورد مطالعه پرداخته شد. در این مطالعه از نرم افزارExcel و SPSSنیز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مناطق روستایی دهستان دودانگه که از سطح توسعهیافتگی بالایی در بخش کشاورزی برخوردار بودهاند نسبت به مناطق روستایی دهستان تشانغربی از تمرکز جمعیت بالایی برخوردار و نرخ مهاجرت نیز در سطحی پایینتر قرار داشته و این فاصله و تفاوت در بین مناطق نیز در سطح 99 درصد معنیدار بوده است. همچنین روستاهای دهستان دودانگه نسبت به مناطق روستایی دهستان تشانغربی از نظر میزان دسترسی به خدمات و امکانات برخورداتر بودند که این فاصله برخورداری در بین مناطق نیز در سطح 99 درصد معنیدار آماری بوده است

کلمات کلیدی:
توسعه کشاورزی، مهاجرت، دهستان، تاکسونومی، شهرستان بهبهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220290/