CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برآوردارزش نانوایی ارقام گندم با استفاده ازمارکرSTS مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا HMWG

عنوان مقاله: برآوردارزش نانوایی ارقام گندم با استفاده ازمارکرSTS مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا HMWG
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_349
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدیه پودینه - دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
محمدهادی پهلوانی - دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خلیل زینلی نژاد - استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حبیب اله سوقی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان گلستان

خلاصه مقاله:
اگرچه پژوهش های به نژادی و به زراعی منجر به افزایش تولیدگندم درواحدسطح تامقدارقابل قبولی گردیده است ولی پایین بودن کیفیت نانوایی همچنان یکی ازضعفهای جدی دربیشتر ارقام جدید محسوب میگردد ترکیبات اللی متعددی کنترل کننده زیرواحدهای پروتئین های موثربرارزش نانوایی اردگندم هستند و موجب شده اند تا کیفیت نان به صفت بسیارپیچیده ای تبدیل شود زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا مهمترین نوع این پروتئین ها می باشند که برروی حداکثر مقاومت و قابلیت کشش خمیرنقش دارند دراین تحقیق بااستفاده ازنشانگرهای DNA مبتنی برPCR ازژنهای رمز کننده زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا 13رقم ازارقام پرکاربرد دراستان گلستان انتخاب و درمزرعه اموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کشت شدند پس ازانجام واکنش زنجیرهای پلیمراز و الکتروفورز افقی ارقام مورد مطالعه در4گروه مختلف براساس زیرواحدهایه با وزن مولکولی بالا مرتبط با کیفیت نانوایی قرارگرفتند که ارقام قرارگرفته درگروه دوم شامل ناز، شیرودی البرز گلستان اینیا پاستور و مروارید زیرواحدهای با وزن مولکولی بالا یبشتری راداشتند درنتیجه ازکیفیت بالاتری برخوردار بودند علاوه براین تحقیق حاضر نشان داد که تعیین قوت و ضعف ارقام گندم ازنظر ارزش نانوایی درمکان های ژنی Glu-D1 ، Glu-B1 Glu-A1 بااستفاده ازاغازگرهای اختصاصی آنها درکوتاهترین زمان فراهم میشود استفاده ازروش ساده سریع و دقیق PCR میتواند جایگزین مناسبی جهت غربال ژنوتیپ های گندم نان با ارزش کیفی مطلوب باشد

کلمات کلیدی:
گلوتنين، PCR,DNA,STS، تجزيه كلاستر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220287/