CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برسی اثرات مقادیر کود نیتروژن و سولفات روی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم درمنطقه ایلام

عنوان مقاله: برسی اثرات مقادیر کود نیتروژن و سولفات روی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم درمنطقه ایلام
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_265
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیداسرا علوی فر - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
امین فرنیا - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
محمد مهدی پورسیابیدی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام.

خلاصه مقاله:
به منظور تعیین میزان نیاز گندم به ازت و عنصر کم مصرف روی وتاثیر آنها بر عملکرد وصفات مرفولوژیک این محصول در سال 90 یک آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شیروان - زراعی 91چرداول در استان ایلام انجام گرفت . سطوح متفاوت ازت در کرت اصلی و حاصلضرب سطوح محلول پاشی و مصرف خاکیسولفات روی در کرت فرعی مورد بررسی قرار گرفت.مصرف ازت , محلول پاشی وهمچنین مصرف خاکی روی بر روی تمام صفات مورد برسی معنی دار شدند . اثر متقابل ازت * محلول پاشی درهمه صفات بجز تعدادسنبله معنی دار بود .اثر متقابلازت*روی فقط درسطح آماری 5درصد برعملکرد تاثیر معنی دار نشان داد.همچنین اثر متقابل محلول پاشی*مصرف خاکی روی درسطح آماری 5درصد برتعداد پنجه وعملکرد دانه تاثیر معنی دار داشت اما اثر متقابل سه گانه در هیچکدام از صفات معنی دار نبود با افزایش میزان ازت تعداد پنجه از2/46به3/68افزایش همچنین تعداد سنبله از 262 عدد در عدم مصرف ازت تا تعداد 360 عدددر صرف 90 کیلوگرم ازت افزایش یافت. با افزایش میزان ازت تا سطح 60 کیلوگرم در هکتار تعداد دانه درسنبله از27/57 به29/42عدد افزایش و با افزایش ازت به 90 کیلوگرم تعداد دانه به 26 عدد کاهش پیدا نمود نشان داد. با افزایش میزان ازت از 0 به 30 وزن هزار دانه تا حدی افزایش اما با افزایش میزان ازت از 30 کیلوگرم به 90 کیلوگرم کاهش شدیدی در وزن هزار دانه مشاهده گردید. با افزایش میزان ازت از 0 به 60 کیلوگرم میزان عملکرد حدود 35 % افزایش پیدا نموده و از 2456 کیلوگرم به 3231 هکتاررسیده است. اما با افزایش میزان ازت به 90 کیلوگرم مجددا کاهش عملکرد شدیدی را مشاهده نموده و مقدار عملکرد به 2570کیلوگرم کاهش پیدا نمود..محلول پاشی روی باعث افزایش کلیه صفات شده است. مصرف خاکی روی نیز کلیه صفات را افزایش داد.بالاترین میزان عملکرد دانه با متوسط 4480 کیلوگرم در تیمار مرکب مصرف 60 کیلوگرم ازت و 20 کیلوگرم مصرف خاکی روی و همچنین محلول پاشی عنصر روی حاصل گردیده است.همچنین بالاترین وزن هزار دانه در همین تیمار مرکب بدست آمده است.

کلمات کلیدی:
گندم ،ازت ، روي ، عملكرد ،اجزاي عملكرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220203/