CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی خشکسالی و نوسانات اقلیمی با استفاده از سری زمانی ARIMA (مطالعه موردی: ایستگاه اهواز)

عنوان مقاله: بررسی خشکسالی و نوسانات اقلیمی با استفاده از سری زمانی ARIMA (مطالعه موردی: ایستگاه اهواز)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_221
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شوکت مقیمی - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
علیرضا شکیبا - هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سارا بنی نعیمه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
خشکسالی یکی از جنبه های ذاتی تغییرپذیری شرایط اقلیمی است که بطور کلی در اثر کاهش بارندگی از میزان نرمال و یا میزان مورد انتظار آن در یک دوره ی طولانی مدت بوجود می آید. گرچه برخی آن را واقعه ای نادر و تصادفی می انگارند، اما خشکسالیویژگی موقت تمام مناطق اقلیمی است و تنها مشخصات آن از یک منطقه به منطقه ی دیگر تفاوت می کند. هدف این پژوهش شناسایی رخداد خشکسالی و بررسی وقوع دوره های خشک ایستگاه اهواز می باشد.که با جمع آوری داده های هواشناسی در ایستگاه اهواز طی دوره آماری 37 ساله ( 1390-1353 ) استفاده شده است.و به روش آماری و با استفاده از نرم افزارهایSPSS Excel،به لالذکر استفاده شده و سپس به تحلیل الگوهای بارش و اثر آن برخشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارشZوبه کمک مدلARIMAبه مدل سازی ریاضی این تغییرات اقدام گردید.نتایج حاکی از تغییرات معنی دار میزان بارندگی می باشد که دارای کاهشی نسبی در انتهای دوره ی مطالعاتی نسبت به ابتدای آن بوده است. همچنین با وجود تغییر نسبی در کمیتشاخص خشکسالیz طّی دو دهه ی اخیر، تغییر ماهیت اقلیمی در منطقه صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی:
نوسانات اقلیمی ، شاخص استاندارد بارش Z/سری زمانیARIMA/ایستگاه اهواز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220159/