CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر کاربرد سمان باند شونده رزینی

عنوان مقاله: بررسی اثر کاربرد سمان باند شونده رزینی
شناسه ملی مقاله: CIMS08_074
منتشر شده در هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم خروشی - استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا عابدینی - دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خلاصه مقاله:
حذف ظاهر نازیبای آمالگام دندانی به خصوص هنگام لبخنـد زدن همـواره از خواسـته هـای ب یمـاران بـوده اسـت . امروزه با وجود کامپوزیت ها این توانایی تا حدود زیادی به دست آمده است . لیکن جهت رفع مـشکلات کـاربرد کامپوزیت های دندانی گاه لازم می شود که ترمیم های ترکیبی از دو مادۀ کامپوزیت و آمالگام انجام شود . نظر بـه این که در ترمیم های ترکیبی ریزنشت بین دو ماده از اهمیت بالایی برخوردار است، در این پژوهش اثر یک سمان چسبنده جدید به نام Rely-X ARC بر میزان ریزنشت فصل مشترک دو مادۀ مزبور بررسی گردید . بیست و چهار دندان پره مولر سالم ماگزیلا که به تازگی خارج شده بودند انتخاب شدند . دندان هـای مزبـور را بـا توجه به تراش های مزیالی و دیستالی در 4 گروه 12 تایی به صورت زیر قرار داده شد : در همه گروه ها آمالگام تـا 2 میلی متری سرویکالی حفره متراکم شد . در گروه اول بلافاصله کامپوزیت رزین قرار گرفت در گـروه دوم پـس از کاربرد سمان x ARC ـ Rely کامپوزیت رزین قرار داده و کیور گردید . در گروههای 3 و 4 ، 24 ساعت پس از متراکم کردن آمالگام، به ترتیب بدون کاربرد سمان و با کـاربرد آن کامپوزیـت رزیـن قـرارداده شـده و کیـور گردید . سپس نمونه ها برای بررسی میزان ریزنـشت بـا تکنیـک dye penetration آمـاده شـدند . نتـایج حاصـل از رتبه بندی نفوذ رنگ با آنا لیز آماری کراسکال والیز ) ) Kruskalwallis نـشان داد کـه در میـزان ریزنـشت اخـتلاف معنی داری بین گروه ها وجود ندارد . هیچ کدام از شرایط مورد آزمایش قادر نبودند به طور کامل از ریزنشت بـین دو مادۀ آمالگام و کامپوزیت جلوگیری کنند این مسئله ممکن است به عوامل مختلفی همچون نوع سـمان رزینـی به کار رفته و عدم توانایی اتصال کافی بین دو مادۀ آمالگام و کامپوزیت مربوط باشد .

کلمات کلیدی:
آمالگام دندانی،کامپوزیت رزین، ریزنشت، نفوذ رنگ، سمان Relyx ARC

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/21235/