بررسی اثر تغییر pH بر اندازه ذرات نانومتری اکسیدتیتانیوم تهیه شده به روش هیدرولیز

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_110

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

هــدف از انجــام ا یــن پــژوهش ته یــه ذرات نــانومتری اکســید تیتــانیم بــا فرمــول شــیمیایی TiO2 و ســاختار کریســتالی آناتــاز مــیباشــد، کــه بــه روش هیــدرولیز محلــول ا لکلــی تیتــانیم ایزوپروپکســید ) ) TTIP در محیطهای با pH اسید ی، خنث ی و قلیای ی انجام شد . شناسایی و آنالیز ذرات حاصله با کمک دستگاه پراش اشعه ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترون ی روبش ی ) ) SEM انجام شد . نتایج حاصله نشان م یدهـد کـه بیشترین اندازه دانه مربوط ب ه pH های قلیای ی و حدود nm ۷۲ م یباشد که در دما ی º C ۰۰۴ کلسینه شده اند . در عین حال در pH های خنثی و یا اسیدی میتوان به ذراتی با انداز کمتر از nm ۰۲ دست یافت

نویسندگان

سارا مهشید

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

مسعود عسکری

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

مرتضی ساسانی قمصری

مربی پژوهشی بخش لیزر حالت جامد مرکز تحقیقات لیزر - سازمان انرژی اتمی ای

نرگس افشاری

کارشناس ارشد بخش مواد و پرتوهای یونی - مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته