شبیه سازی بلور های فوتونی مربعی بر پایه ی نانولوله های کربنی چند دیواره در پاسخ به تابش امواجTE و TM

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE21_366

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1392

چکیده مقاله:

با بهرهگیری از الگوی تحلیلیای که اخیرا برای گذردهی الکتریکی یک نانولوله ی کربنی چنددیوارهی تنها درپاسخ به تابش امواج الکترومغناطیس با قطبشTE ارائه شدهاست، طیف بازتابش این امواج از بلورهای فوتونی تشکیل شده از نانولوله ی کربنی چنددیواره با شبکه مربعی در دو راستایΓ-X و Γ-M را شبیهسازی و تحلیل کردهایم. نتایج حاصل از این شبیه سازی با نتایج شبیهسازی شده برای امواج TM مقایسه شده است. این نتایج که با بهرهگیری از روش عددی تفاضل متناهی درحوزهی زمان حاصل شده است، نشان میدهد که بیشینههای بازتابشهای براگ برای مودTE حدود 05 % کمتر از بیشینههای متناظر برای بازتابشهای مودTM است.

کلیدواژه ها:

بلور های فوتونی ، شبکهی مربعی ، قطبش الکتریکی )مدTM قطبش مغناطیسی )مدTE/نانولوله های کربنی چند دیواره ، ناهم سان گردی

نویسندگان

یاسر شمس اللهی

دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده ی برق –گروه نانوفناوری

محمدکاظم مروج فرشی

دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده ی برق –گروه الکترونیک

ابوالفضل چمن مطلق

دانشگاه امام حسین )ع(-دانشکده ی برق و کامپیوتر- گروه الکترونیک

مجید ابن علی حیدری

دانشگاه شهرکرد