CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیاده سازی طرحمهندسی مجدد فرآیندها در شرکت برق منطقه ای کرمان

عنوان مقاله: پیاده سازی طرحمهندسی مجدد فرآیندها در شرکت برق منطقه ای کرمان
شناسه (COI) مقاله: PSC19_119
منتشر شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

بی بی طاهره حسینی - شرکت برق منطقه ای کرمان ایران - کرمان
محمود زرگر - دانشگاه امام صادق (ع) ایران - تهران

خلاصه مقاله:
مدلسازی فرآیندها در هر سازمان یکی از پیش شرطهای مهم و اجباری برای توسعه و بهبود آن سازمان است . اصولا توسعه و رشد سازمان صرفا به معنای افزایش ظرفیتهای ورودی و خروجی نیست بلکه توسعه و رشد واقعی در ظرفیتهای مدیریتی ، مهارتها تصمیم گیری و ارتباطات از اهمیت بیشتری بر خوردار است . یکی از مهمترین گامها در توسعه ظرفیتهای سازمانی و مدیریتی ، شناسایی، ترسیم و استاندارد سازی ارتباط فعالیتها در قالب فرآیندهاست . شناسایی فرآیندها همراه با مشخصات مهارتها و ابعاد ضعف و قوت آنها میتواند طرحهای مفید و موثری را برای توسعه ظرفیتها فراهم نماید . فـــن آوری مهندســـی مجـــدد فرآینـــدها، معـــروف بـــه BPR ( business process reengineering ) ، این نیاز را بخــوبی تــامین میکنــد . اکنــون BPR بعنــوان یکــی از فــن BPR آوریهای مهم IT مطرح است . مدلسازی فرآیندها در در دارای اهداف متعددی از قبیل مستند سازی و ارتبـاط روالهـا، مهندسی مجدد و موثر و تـدریجی فرآینـدها، تعیـین منـابع و نیروی انسانی مورد نیاز کارها، مدیریت دانش، تهیه طرحهـای جامع IT ، نمودار جریان کار و مدیریت موثر عملکردهاست . با تشخیص مهارتها، دانش و علوم مورد نیاز و آموزش آنها به پرسنل مربوطه میتوان زمان خالص انجام فرآیندها را کاهش و کیفیت آنها را بهبـود بخشـید . بـا تشـخیص سیسـتمهای نـرم افزاری و شبکه های مورد نیـاز، یـا تغییـر مسـیرهای جریـان فرآیندها، یا هرگونه نوآوری و استفاده از فـن آوریهـای نـوین میتوان زمانهای تاخیر در اجرای فرآیندها را بشدت کاهش داد و سیکل زمانی آنهـا را کوتـاهتر نمـود . پـس از ترسـیم دقیـق

کلمات کلیدی:
IT ، مهندسی مجدد فرآیند، فرآیند، BPR

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20722/