CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تشخیص خطای امپدانس بالادر شبکه توزیع توسط الگوریتم فازی خوشه سازی

عنوان مقاله: تشخیص خطای امپدانس بالادر شبکه توزیع توسط الگوریتم فازی خوشه سازی
شناسه (COI) مقاله: PSC19_021
منتشر شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید حاجتی پور - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد فرخی - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم وصنعت ایران

خلاصه مقاله:
این مقاله بـه تشـخیص خطـای امپـدانس بـا لا بـر اسـاس سیســتم فــازی خوشــه ســازی، مــی پــردازد . از مهمتــرین مزیتهــای روش فــازی خوشــه ســازی، ســادگی س ــاختار ، سرعت آمـوزش بـالای آن ، و عـدم وابسـتگی ایـن روش بـه دانــش فــرد خبــره جهــت آمــوزش مــی باشــد و مــی توانــد بوسیله تعـدادی داده نمونـه ، آمـوزش یابـد . شاخصـهایی کـه به عنـوان ورودی سیسـتم فـازی بکـار مـی رونـد عبارتنـد از اندازه جریـان هارمونیـک اول ، سـوم ، پـنجم ، تفاضـل انـدازه هارمونیـک ســوم و پــنجم ، زاویــه هارمونیــک ســوم و انــدازه مولفــه صــفر هارمونیــک جریــان اصــ لی فــاز . مجموعــه آموزشـی سیسـتم فـازی ، از طریـق شـبیه سـازی توسـط نـرم افــزار EMTP ، بــر روی حالتهــای عــادی شــبکه ، ماننــد کلیــدزنی بانــک خــازنی و بــار عــادی و همچنــین بــر روی حالتهــایی ماننــد خطــا بــر روی خــاک شــن و ماســه ای، آســفالت و خــاک خشــک، بدســت مــی آیــد . در ایــن مقالــه الگــوریتم تشــخیص خطــای امپــدانس بــالا بــر روی چنــد حالــت نمونــه، آزمــایش شــده و نتــایج آن، کــارآیی بــالای بکــارگیری ایــن روش جهــت تشــخیص خطــای امپــدانس بالا را نشان می دهند .

کلمات کلیدی:
خطای امپدانس بالا، منطق فازی، الگوریتم خوشه سازی،EMTP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20624/