تبیین رابطه خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد رودان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_019

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

هدف از تدوین این مقاله تبیین رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی در بین دانشجویان می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودان می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر از دانشجویان به عنوان نمونهانتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی با اعتبار و پایایی بالا و همچنین برای خلاقیت از آزمون کلامی تورنس در رابطه با خلاقیت استفاده شده است. نتایج بیانگر این مورد است که بین خلاقیت وروحیه کارآفرینی به طور کلی رابطه معناداری وجود دارد. در مورد فرضیات فرعی نیز بین سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار وبسط با کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد اما بین شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات پدر و درآمد و خلاقیت رابطه ای مشاهده نشده است.

نویسندگان

جواد ایمانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش

محمد مهترپور

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش

رضا یزدان پناه

دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس