CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بازآرایی ابتکاری شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان مقاله: بازآرایی ابتکاری شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شناسه (COI) مقاله: PSC20_123
منتشر شده در بیستمین کنفرانس بین المللی برق در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود اصغری فرد - شرکت توزیع نیروی برق تبریز ایران
شهرام جدید - دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران
جعفر نصرتیان اهور - دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران
حسن ایزدی - دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
بازآرایی شبکه یکی از روشهای معمول در کـاهش تلفـات بوده که موجب بهره برداری مطلوب از شبکه می گردد که در آن با جابه جایی بار از فیدری بر روی فیدر دیگـر بـه واسـطه متعادل شدن بار عبـوری از فیـدرها تلفـات کـاهش و بهبـود پروفیل ولتاژ را در پی خواهد داشت . در شب که هایی که تعداد نقاط مانوری آن زیاد است تعیین مناسـب تـرین محـل نقـاط مانوری با روشهای معمول بسیار پیچیده می باشد، لذا استفاده از روشهایی نظیر الگوریتم ژنتیک که با تکنیک های ابتکاری و تصادفی نسبت به انتخاب حالتهای ممکن می پردازد ضـروری به نظرمی رسد . اغلب روش ه ای بهینه سازی همانند برنامه ریزی خطـی و غیر خطی، الگوریتم های تک مسیره می باشند . این الگـوریتم ها عمل جستجو را از یک نقطه شروع و در هر مرحلـه اقـدام به بهبود جوابها می کنند و تنها از یـک مسـیر بـه نقطـه بهینـه نزدیک می شوند . این روشـها چنانچـه در یـک بهینـه محلـی گرفتار شوند، به سختی امکان تشخیص و عبور از آن را دارند . از آنجا که مساله مورد بحث در این مقالـه دارای نقـاط بهینـه محلی فراوانی است لذا امکان اینکه این روشها در یکی از آنها گرفتار شوند، بسیار زیاد است ولی روش الگوریتم ژنتیـک بـه جای یک نقطه، عمل جستجو را از چند نقطه ( جمعیت اولیـه ) شروع کرده و از چندین مسیر مختلف به سـمت پاسـخ بهینـه حرکت می کند . از این رو، این روش در حل مسـایل پیچیـده به عنوان روش حل مناسب اختیـار مـی گـردد در اسـتفاده از الگوریتم ژنتیک شناسایی نقطه فاقد تغذیه و همچنـین وجـود حلقه در شبکه بسیار مهم است و در صورت وجود هر یک از موارد فوق کروموزم مربوطه غیر قابل قبول است، در این مقاله روشی جهت شناسایی نقطـه فاقـد تغذیـه و وجـود حلقـه در شبکه های بزرگ ارائه و ملاحظـاتی جهـت افـزایش سـرعت رسیدن به پاسخ مطلوب آورده شده است .

کلمات کلیدی:
بازآرایی، الگوریتم ژنتیک، کد، ژن، شبکه توزیع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20432/