CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ردیابی و شناسایی پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان گردو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

عنوان مقاله: ردیابی و شناسایی پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان گردو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
شناسه ملی مقاله: AGRIBIOTECH03_242
منتشر شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین علایی - عصر گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی (عج) رفسنجان،
نجمه رفعتی - گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید محمدی - گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی - گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه یکی از مهمترین بیماریهای خاک برد درختان گردو در ایران و جهان میباشد که منجر به خشیکدگی سرشاخه و مرگ درخت میشود. از این رو تشخیص به موقع بیماری نقش مهمی در مدیریت موثر این بیماری دارد. به همین منظور شناسایی و ردیابی مولکولی عامل بیماری از منابع آلوده بر اساس تکثیر قطعهی اختصاصی از ناحیه rDNA-IT طراحی آغازگرهای اختصاصی انجام شد. طی سالهای 1388 تا 1390 از باغات گردوی سیرجان و بافت نمونهبرداری شد. با استفاده از محیط کشت انتخابی تعداد 35 جدایه فیتوفتورا جداسازی شد. بر اساس ویژگیهای ریخت شناختی و مولکولی گونه های P. cactorum ، Phytophthora citrophthora و P. citricola شناسایی شد که گونه P. citricola نسبت به دو گونه دیگر با سرعت بیشتری قادر به آلودگی بود. حساسیت و اختصاصیت جفت آغازگرها به ترتیب با استفاده از گونههای هدف و 27 گونه از فیتوفتورا و قارچهای خاکبرد بررسی شد. نتایج نشان داد جفت آغازگرهای PciF248/PciR 249 و PcaF246/PcaR 247 به ترتیب برای ردیابی P. citricola و P. cactorum بسیار اختصاصی هستند بطوریکه به ترتیب قطعه 109 و 102 جفت بازی در PCR معمولی تکثیر شد. درحالیکه هیچ باندی همراه با DNA سایر گونههای خاک برد تکثیر نشد. حساسیت جفت آغازگر، در ردیابی بیمارگر هدف با استفاده از PCR معمولی 20pg از DNA خالص بیمارگر بود. حساسیت آغازگرها در ردیابی بیمارگر از بافت، خاک وآب آلوده در حال بررسی است. به هر حال در ارزیابی اولیه، این روش ردیابی، بسیار دقیق و حساس میباشد و میتواند برای تشخیص بیمارگر و همچنین بخشی از برنامه کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
، ردیابی P. citricola ،Phytophthora cactorum ، گردو، پوسیدگی ریشه و طوقه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/204292/