CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ممیزی انرژی پالایشگاه گاز فجر جم ( کنگان )

عنوان مقاله: ممیزی انرژی پالایشگاه گاز فجر جم ( کنگان )
شناسه (COI) مقاله: NEC05_101
منتشر شده در پنجمین همایش ملی انرژی در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود افشار - گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعت نفت
مجید امیردهی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
در این مقاله اقدامات انجام شده در پروژه ممیزی انرژی پالایشگاه گاز فجر جم ( کنگان ) و نتایج مربوطه گـزارش می گ ـردد . مـمیزی ان ـرژی این پالای ـشگاه بـراساس متدول ـوژی خاص ـی که با اس ـتفاده از اس ـتانداردهای بین المللی صنعتی در واحد مدیریت انرژی شرکت صنعت آموزان پیشرو تدوین یافته است، طی 18 ماه انجام گردید . خلاصه مراحل انجام پروژه و راهکارهای پیشنهادی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در این پالایشگاه بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند . پس از شناسایی فرآیندها و جمع آوری مشخصات دستگاه های انرژی بر و سیستم های جانبی همه دستگاه های با مصرف انرژی زیاد و تعدادی از دیگر تجهیزات براساس یک روش خاص و با انجام اندازه گیری های مورد نیاز ممیزی انرژی شدند . همچنین برای کلیه سیستم ها اقدامات لازم جهت ممیزی انرژی و اندازه گیری های مورد نیاز انجام گردید . پس از تحلیل نتایج ممیزی انرژی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در سه بخش فرهنگی، تکمیل نیازهای سیستم های انداز ه گیری و فنی ارائه گردیدند . با توجه به نهادینه شدن فرهنگ غلط مصرف انرژی در کشور، راهکارهای فرهنگی در اولویت راهکارهای پیشنهادی این پروژه بودند . تکمیل سیستم های اندازه گیری با توجه به اهمیت اندازه گیری کلیه پارامترهای مؤثر در مدیریت مصرف انرژی ب ه عنوان اولویت دوم راهکارها تعیین و ارائه گ ردیدند و راهکارهای فنی نیز با اولویت ارائه راهکارهای کم هزینه برای تجهیزات و سیستم های مختلف مشخص و ارائه شده اند .

کلمات کلیدی:
ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی، پالایشگاه گاز، استانداردهای بین المللی صنعتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20212/