بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 17

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-6-82_006

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش پیشرو باهدف بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که تعداد ۳۰۶ نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که برای سنجش سلامت مالی، سواد مالی و استرس مالی از پرسش نامه ایسلام و زکی (۲۰۱۹) و برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش نامه لون (۲۰۱۱) استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان پایایی ابزار پژوهش را تایید کرد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد سواد مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی دانشجویان تاثیر مستقیم و معناداری داشته؛ ولی استرس مالی بر سلامت مالی آنان تاثیری ندارد.

نویسندگان

سهیلا شهرستانی

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

فرناز یزدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

مرتضی محمودی میمند

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.