بررسی ر ابطه بین توانایی مدیریت و تصمیمات سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF12_099

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و ت صمیمات سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و نحوه گردآوری داده ها به صورت پس رویدادی می باشد و از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. در همین راستا برای بررسی ر ابطه بین توانایی مدیریت و تصمیمات سررسید بدهی فرضیاتی تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به ۱۱۲ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰، جمع آوری شدند. در ا بتدا آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل های رگرسیونی برازش شد. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد بین توانایی مدیریت و بدهی کوتاه مدت ر ابطه مثبت و معنیا دار وجود دارد، نتایج حاضل از فرضیه دوم نشان داد محدودیت مالی بر رابطه توانایی مدیریت و بدهی کوتاه مدت تاثیر ندارد، نتایج حاصصل از فرضیه سوم نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و بدهی کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد و نتایج حاصل از فرضیه چهارم نشان داد ک یفیت اطلاعات مالی شرکت بر ر ابطه بین توانایی مدیریت و بدهی کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

محمد طاحونه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران