بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر ازنا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_075

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر ازنا میباشد. در پژوهش حاضر روش تحقیق از نوع کاربردی است زیرا در راستای نیازهای مدارس و سازمان آموزش و پرورش انجام شده است. به لحاظ زمان اجرا و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. همچنین تحقیقی توصیفی پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر ازنا میباشد که برابر با ۸۵۹ نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد ۲۶۶ نفر را با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای فراشناختی کرمی (۱۳۸۱)، پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو (۲۰۱۳) و اضطراب ریاضی توماس و داکر (۲۰۰۰ ) استفاده شد که میزان روایی و پایایی به ترتیب (راهبردهای فراشناختی، درگیری تحصیلی و اضطراب ریاضی) متغیرها برابرا با ۰/۹۶۲، ۰/۹۲۹ و ۰/۹۴۲ میباشد که از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی شامل: کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار و چولگی و کشیدگی و استنباطی شامل: آزمونهای تحلیل عاملی، روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرمافزارهای آماری Spss ۲۲ و Smart Pls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد؛ راهبردهای فراشناختی بر درگیری تحصیلی با تبیین نقش میانجی اضطراب ریاضی با ضریب معناداری از آزمون سوبل برابر با ۲/۹۲ شده است، راهبردهای فراشناخت بر درگیری تحصیلی با ضریب معناداری تی ۶/۸۳۸ شده است، راهبردهای فراشناخت بر اضطراب ریاضی با ضریب معناداری تی ۱۷/۱۴۳ شده است و اضطراب ریاضی بر درگیری تحصیلی با ضریب معناداری تی ۵/۵۸۴ شده است که همگی مقادیر بیشتر از سطح معناداری ۱/۹۶ است و تمامی فرضیات تحقیق، تایید شده است.

نویسندگان

راضیه خلیل ابادی

گروه مدیریت آموزشی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی،الیگودرز، ایران

شایسته رضایی

گروه ریاضی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی،الیگودرز، ایران