بررسی و پهنه بندی تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی در دشت ساری-نکا برای مصارف شرب با استفاده از GIS

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHCONF07_139

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی ساری-نکا برای ۵۱ چاه مشترک در بازهی سالهای ۱۳۹۰-۱۴۰۰ به منظور مصارف شرب پرداخته شد. نرمال بودن دادههای ۸ پارامتر کیفی با انجام تبدیل های مناسب احراز شد. نتایج نقشه های پهنه بندی در طول دوره آماری برای دورههای خشک و تر نشان می دهد که فقط ۵درصد مساحت محدوده مطالعاتی در طبقات خوب و قابل شرب قرار دارد و بقیه محدوده نامناسب برای شرب تا نامطبوع برای شرب است که به ترتیب متاثر ازمتغییرهای بی کربنات، TDS، TH، سدیم و کلر در نواحی شمال و شمال شرقی محدوده می باشد. لذا پیشنهاد می شود برای آشامیدن این منابع آبی از روشهای تصفیه مناسب استفاده شود.

نویسندگان

هادی دوستدار

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رامین فضل اولی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

هدیه پوریزدان خواه

دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و پژوهشگر پسا دکترا، گروه مهندسی آب، دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی ساری