مطالعه رفتارهای پرخطر در بین جوانان استان ایلام بر اساس گراندد تئوری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF08_033

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

چکیده مقاله:

رفتارهای پرخطر به یکی از دغدغه های اصلی جوامع امروزی تبدیل شده که در بین جوانان شیوع دارد. این مطالعه با هدف بررسی کیفی پدیده رفتارهای پرخطر در بین جوانان صورت گرفته است تا نوع رفتارهای پرخطر در بین ان ها تعیین گردد. این پژوهش به روش کیفی با رویکرد گراندد تئوری انجام شده است . روش نمونه گیری، هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انجام شده و روش جمع آوری داده ها نیز مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با ۷۸ جوان ۱۹-۲۹ساله از شهرستان های ایلام، ایوان، دره شهر و چرداول بوده است . یافته های متشکل از ۸۶ عبارت معنایی به صورت جمله و پاراگراف و ۷۰ مفهوم رفتارهای پرخطر در بین جوانان تعیین شدند. که رفتارهای پرخطر بین جوانان شامل : خشونت های فیزیکی ، قانون گریزی، وندالیسم ، سرقت ، تغذیه ناسالم ، مدیریت بدن، خودکشی و دگرکشی ، رفتارهای نابهنجار، اعتیاد به اینترنت ، تجردگرایی ، رفتارهای پرخطرجنسی و فردگرایی می باشد. پژوهش نشانداد رشد تکنولوژی، کژکارکردی نهاد خانواده، چالش اقتصادی، احساس بی عدالتی ، اهمیت گروه همسالان و خرده فرهنگ های جوانان به عنوان شرایط علی دسته بندی شده اند. پدیده اصلی پژوهش با توجع به مقولات شکل گرفته با عنوان »رفتارهای پرخطر محصول تغییر ارزش های اجتماعی « نام گذاری شده است . بدین ترتیب ، تغییر ارزشها به عنوان مهمترین مولفه شکل گیری رفتارهای پرخطر در بین جوانان شناسایی گردیده است .

نویسندگان

احدیه صادقی کلانی

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی ، دبیر پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

آزاده روزدار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

علی قاسمی

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جواناناستان ایلام

محمد مهدیه

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی ، رئیس گروه حراست اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام