اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر مقبولیت اجتماعی وحافظه فعال دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری پایه ششم شهرستان میناب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0228

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظورتعیین اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر مقبولیت اجتماعی و حافظه فعال دانش آموزان دختردارای-اختلال یادگیری شهر میناب انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، ۳۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و بر مبنای ملاکهای ورود و خروج به دو گروه معادل ۱۵ نفر تقسیم و سپس با گزینش تصادفی یکی از این گروه ها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل تعیین شدند.ابزار های پژوهش پرسشنامه مقبولیت اجتماعی فورد و رابین (۱۹۷۰) و آزمون حافظه فعال دانیمن وکارپنتر (۱۹۸۰) و بسته آموزش راهبردی تفکر با الهام از بسته آموزشی که توسط غریبی و همکاران (۱۳۹۱) بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیره استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری در نمرات مقبولیت اجتماعی و حافظه فعال داشت و فرضیه های تحقیق به وسیله ی آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل گردید و تمام آزمونهای تحلیل کواریانس اندازهگیری مکرر، معنیدار است .(p<۰/۰۵) بنابراین آموزش راهبردی تفکر روشی کارآمد و موثر بر بهبود مقبولیت اجتماعی و حافظه فعال دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی دارای اختلال یادگیری است.

نویسندگان

زهرا صفرپورکهتکی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام جواد یزد

سیدکاظم علوی لنگرودی

استاد دانشگاه امام جواد یزد