تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی با نقش واسطه ای توانمندسازی کارکنان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_303

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت نوآوری شرکت های صنعتی به علت بهبود در عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه های اداری یا عملیاتی ، بهبود رضایت در محیط کار و در نتیجه بهرهوری کارکنان و یا حتی کاهش هزینه های تامین مورد توجه بسیاری از مدیران می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی با نقش واسطه ای توانمندسازی کارکنان است . با این حال، اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی ، تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان؛ و همچنین تاثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری در شرکت های صنعتی می باشند. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و بررسی مبانی نظری؛ از لحاظ هدف توسعه ای است . با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان؛ اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی ؛ و همچنین توانمندسازی کارکنان بر نوآوری در شرکت های صنعتی تاثیر مثبت و معنادرای دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابراهیم رجب پور

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،بوشهر، ایران.

فاطمه کمالیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارسبوشهر، بوشهر، ایران.