حمایت های اجتماعی و نقش آن در فرسودگی شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR08_095

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش حمابت های اجتماعی در فرسودگی شغ انجام شده است.این پژوهش دارای هدف کاربردی بوده و روش آن توصیفی واز نوع همبستگی می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل دو پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون و پرسشنامه حمایت های اجتماعی محقق ساخته می باشد.جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه است.برای بررسی ویژگی های جامعه مورد مطالعه ،شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار استنباطی استفاده شدهست.نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان و شدت فرسودگی وحمایت های اجتماعی در بین کارکنان بر اساس جنسیت،تاهل،سابقه خدمت،سطح تحصیلات،واحد های سازمانی و رضایت از درامد دارای تفاوت معنی دار می باشد.همچنین میزان برخورداری کارکنان دانشگاه از حمایت های اجتماعی در حد مطلوب بوده و میزان فرسودگی شغلی در بین آن ها پایین می باشدو انواع حمایت های اجتماعی با فرسودگی شغلی همبستگی معنی داری دارند

کلیدواژه ها:

حمایت های اجتماعی ، فرسودگی شغلی ، دانشگاه آزاد واحد امیدیه

نویسندگان

مناحی ظهیری

دانشگاه آزاد اسلمی ،واحد منیریه،گروه مدیریت وحسابداری،امیدیه،ایران