مقایسه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در افراد مجرد و متاهل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSECONF01_202

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در افراد مجرد و متاهل بود. با توجه به اینکه از نتایج این تحقیق مستقیما نمی توان استفاده کرد، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است. همچنین با توجه به اینکه پژوهشگر جهت گردآوری اطلاعات با اعداد و ارقام سر و کله داشت، لذا از نظر ماهیت نیز تحقیق از نوع کمی بود. از نظر شیوه اجرا هم پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بودند. حجم جامعه آماری در حدود ۶۳۰۰ نفر بودند که تعداد ۲۰۰ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به صورت داوطلبانه و با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بود. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی می باشد. این پرسشنامه توسط پژوهش اشتریان (۱۳۹۴) تدوین و طراحی گردیده است. روایی صوری این پرسشنامه مورد تایید سه تن از اساتید دانشگاه قرار گرفته است. اما برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه این آزمون در این پژوهش بالای ۹/۰ و در سطح عالی و مطلوب گزارش شد. یافته ها حاکی از آن هستند که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در افراد مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود دارد و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در افراد مجرد به مراتب بیشتر از افراد متاهل است (sig<۰.۰۵). با توجه به یافته های پژوهش در نهایت پیشنهاداتی کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه ها:

مقایسه ، استفاده از شبکه های اجتماعی ، افراد مجرد ، افراد متاهل ، شهر اردبیل

نویسندگان

سودا حبیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

نادر حیدری رضی آباد

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.