بررسی و تاثیر ساختار قدرت بر روابط بین الملل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_328

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

تاملات نظری در دانش روابط بین الملل مبتنی بر مفهوم »ساختار قدرت« شکل گرفته که نخست ماهیت ساختار قدرت، گرچه همچنان نوعی نوسان بین چهره چهارم قدرت، یعنی قدرت گفتمانی از یک سو و قدرت هوشمند از سوی دیگر وجود دارد همچنین در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم، نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، شرکتهای چند ملیتی، افراد و افکار عمومی بینالمللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن روابط بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگشدن مرزها، شاهد تغییر ظرف فعالیت و کارکرد دولتها در فضایتعامل و رقابت با بازیگرانفراملی فروملی هستیم؛ بنابراین تاثیر ساختار قدرت بر روابط بین الملل، یعنی قدرت مبتنی بر شناخت ۱ علمی روابط بین دولت ها، لزوما۱ نه فاسد کننده است و نه به آن معنی که سهم بیشتر یک دولت از قدرت، سبب کاهش قدرت دولت دیگر شود. بنابراین شناخت واقعی قدرت و ضرورت استفاده آن در روابط دولت ها برای فراهم آوردن امکانات پیشرفت مادی و معنوی، آن را به صورت ابزاری مفید در اختیار دولت ها در می آورد.لذا بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی و تاثیر ساختار قدرت بر روابط بین الملل انجام شد.

نویسندگان

سهیب لطفی

کارشناسی ارشد.... دانشگاه.... تهران، تهران،ایران