فرایند تکوین نابرابری ساختار فضایی شهر تبریز (انقلاب مشروطه)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF02_111

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

در دنیای معاصر نابرابری فضایی شهری به عنوان یکی از موانع توسعه متوازن در شهر از اهمیت بالایی برخوردار است. بامرور ادبیات پژوهشی در خصوص نابرابری فضایی در شهرهای ایران، به خصوص در شهر تبریز این مسئله مطرح می شودکه نابرابری فضایی در شهر تبریز طی چه فرایندی ایجاد شده است. بدین منظور با استفاده از روش تاریخی و با تکنیککتابخانه ای و اسنادی به بررسی این مسئله پرداخته شده است. داده های موردنیاز از اسناد و کتب تاریخی. شامل سفرنامه ها؛متون و کتب تحلیلی داخلی و خارجی مربوط به دوره مشروطه با تاکید بر شهر تبریز استخراج شده است و با عینک نظری،برگرفته از آرای نظریه پردازان حوزه نابرابری فضایی در ایران و جهان. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیقنشان می دهد که نقش تجاری - بازاری برجسته شهر تبریز در ایران دوره مشروطه سبب توجه سیاستمداران و تجار خارجیبه طور زمینه ای به شهر تبریز شده و این امر به لحاظ اقتصادی - اجتماعی موجب ایجاد تغییر در ترکیب طبقاتی جامعهشده است. این تغییرات با تجمیع امکانات فرهنگی تفریحی و آموزشی, بهداشت و رفاه در مناطق طبقه متوسطی تبریز وهمچنین مناطق مجاور و یا وابسته به محل زندگی اشراف نمود عینی پیدا کرده است.

کلیدواژه ها:

جامعه شناسی تاریخی شهر ، توسعه شهری ، نابرابری فضایی ، انقلاب مشروط

نویسندگان

فرهود کوه اسدی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران