پیش بینی خشونت خانوادگی براساس خصوصیات جمعیت شناختی در بین شهروندان شهرستان خداآفرین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIFUMA01_153

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

خشونت خانوادگی یک بلای جهانی است که پیکر خانواده و جامعه را تخریب و سلامتی افراد را تهدید می کند و شمار بسیاری را مجروح و دچار مشکلات جسمی، جنسی، و روانی می گرداند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی خشونت خانوادگی براساس خصوصیات جمعیت شناختی در بین شهروندان شهرستان خداآفرین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل افرادی است در شش ماه ه اول سال ۱۴۰۱ به دلیل مشکلات زناشویی به دادگاه و یا کلانتری ها در شهرستان خداآفرین مراجعه کرده اند که تعداد آنها ۱۴۲ مورد بود. با توجه به این که برخی از مراجعه کنندگان حاضر به همکاری در پژوهش و تکمیل پرسش نامه ها نبودند، در نهایت ۱۲۱ نفر از قربانیان همسرآزاری در پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش متغیر خشونت خانوادگی (علیه زنان) از پرسشنامه (مقیاس) بازنگری شده تضاد اشتراوس و همکاران (۱۹۹۶) و مقیاس استاندارد حاج یحیی (۱۹۹۹) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که ۴۳ درصد در حد کم، ۳۳ درصد بطور متوسط و ۲۴ نفر در حد زیاد خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه نشان داد که میزان خشونت خانوادگی و ابعاد چهارگانه آن براساس خصوصیات جمعیت شناختی شهروندان شهرستان خداآفرین قابلیت پیش بینی معناداری دارد .(P<۰/۰۵) براساس نتایج، خصوصیات جمعیت شناختی مقدار خشونتهای فیزیکی، روانی-عاطفی، اجتماعی و اقتصادی را بترتیب به میزان ۰/۲۴۱، ۰/۲۱۳، ۰/۲۴۰ و ۰/۲۶۸ پیشبینی می کند.

نویسندگان

مرتضی فرجیان

گروه جامعه شناسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.

عظیم قاسم زاده

گروه مشاوره و راهنمایی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.

داود محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران