برآورد میزان غلظت کلروفیل - آ در خلیج گرگان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست -۸

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_375

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

بررسی میزان غلظت کلروفیل آ در پهنه های آبی ، یکی از شاخص های مهم برای بررسی شرایط کیفی آب می باشد و به عنوان نمایندهای برای شناسایی شکوفایی مضر جلبکی و حضور فیتوپلانکتونها، جهت بررسی شرایط زیست محیطی استفاده می شود. بررسی تغییرات کلروفیل آ در خلیج گرگان در سالهای اخیر که دچار شرایط خشکی شدید و تغییرات در مقدار بیومس فیتوپلانکتونی شده که منبع تغذیه آبزیان دریایی و سایر گونه ها می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است . یکی از راه های سریع جهت تخمین کلروفیل آ، کاربرد سنجش از راه دور است . در این تحقیق ابتدا تصاویر ماهواره ای خلیج گرگان از ماهواره لندست -۸ از سالهای ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۲ تهیه و پس از تصحیحات مورد نظر ، برآورد غلظت کلروفیل آ براساس واحد میلی گرم بر مترمکعب با استفاده از روایط تجربی NDCI ، M ۰۹ و D۰۵ در نرم افزار انوی (ENVI) انجام و سپس با دادههای میدانی در ایستگاههای مورد نظر مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که رابطه تجربی NDCI ، میزان غلظت کلروفیل -آ در خلیج گرگان را با خطای (RMSE) کمتری (۳۴/۲۰( RMSE= برآورد نموده و نمایش دقیق تری از تغییرات میزان کلروفیل در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد . همچنین یکی از مناسب ترین راه های سریع برای برآورد کلروفیل -آ در خلیج گرگان، استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ و نرم افزار ENVI می باشد.

نویسندگان

فاطمه رحمانی خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات-گرایش بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

سارا حق پرست

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

کامران نصیراحمدی

دکتری محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

وحید خیرآبادی

معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، ایران