شناسایی ابعاد و مولفه های رایانش ابری با رویکرد منتورینگ در دانشگاه های استان مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_158

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های رایانش ابری با رویکرد منتورینگدر دانشگاه های استان مازندران شکل گرفت. در رویکرد کیفی از روش دلفی و در رویکرد کمی چون به بررسی وضعیت موجودپرداخته، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اساتید دانشگاه های استان مازندران کهدارای سابقه تدریس بالای ۱۰ سال و مرتبه علمی دانشیار و بالاتر بودند و براساس قانون اشباع به تعداد ۱۵ نفرتعیین و به عنواننمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از میان اعضای هیات علمی دانشگاه های استان مازندران به همراه مدیرانستادی این دانشگاه ها به تعداد ۱۹۰۵ نفر بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان ۹۵ % و خطای اندازه گیری α=۵%، تعداد۳۱۲ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس واحد دانشگاهی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نظرات جامعهآماری بخش کمی تحقیق از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته رایانش ابری با رویکرد منتورینگ بدست آمد. پایایی ترکیبی وآلفای کرونباخ آنها نیز بالای ۷ / ۰ محاسبه شد که مورد تایید بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی ازفراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ازآزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی پ با استفاده از نرم افزارهای SPSS۲۱ و PLS۳.۲ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کهمهمترین ابعاد پرسشنامه رایانش ابری بر اساس بارهای عاملی و ضرایب مسیر عبارتند از زیرساخت ها، فرهنگ سازمانی،پشتیبانی مدیریت، منابع انسانی، سیاست دانشگاه، دسترسی به فناوری، صلاحیت و امنیت. با نگاهی سیستمی، جامع و همه جانبهنگر مشتمل بر زیرسیستم های علمی- حرفه ای و مدیریتی- ستادی و نقش آفرینان کلیدی هر زیرسیستم و همچنین بر اساسکارویژه های اساسی آموزش، پژوهش و خدمات ، مطالعه و ارتقای سامانه ها و سیاست ها و دسترسی به این فناوری در دانشگاهباید صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

رایانش ابری ، منتورینگ ، دانشگاه های استان مازندران

نویسندگان

سیده زهرا حسینی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مریم تقوایی یزدی

دان شیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ا یران

محمد صالحی

استاد، عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ا یرا ن