مقایسه و مروری بر عملکرد الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی مخزن سد امیرکبیر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_138

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

افزایش روزافزون جمعیت که نتیجه آن افزایش نیازهای آبی است و همچنین عدم تطابق زمانی اوج تامین با اوج مصرف و عدم برنامه ریزی صحیح،رسیدن به اهداف کلان مدیریت مصرف و حفظ بهینه منابع آب را دوچندان می کند. در بیشتر مخازن سدهای کشور سیاست بهره برداری صحیحیبه دلیل عدم توازن حجم مخزن و نیازهای پایین دست وجود ندارد؛ به همین دلیل استفاده از مدل های بهینه سازی در مدیریت تقاضا ضروری است.در این تحقیق بر اساس بررسی و جمع آوری پژوهش های پیشین تاثیر برخی الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی مخزن سد امیرکبیر انجام شدهاست. الگوریتم های شاهین هریس، ژنتیک، چندجهانی، ترکیبی چندجهانی- ژنتیک، کلونی مدرن مورچه ها در این مطالعه مقایسه و مرور شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده توابع هدف الگوریتم های جمع آوری شده مشخص می شود که الگوریتم ژنتیک با مقدار تابع هدف ۷۸۶۹ / ۲۲بعد از ۵ مرتبه اجرای الگوریتم نسبت به دیگر الگوریتم ها بهتر عمل کرده است با این حال سایر الگوریتم ها نیز مزایای خود را دارند.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، مخزن سد ، الگوریتم های فرا ابتکاری

نویسندگان

کوثر رنجوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

حسین شمسی

دانشجوی دکتری تخصصی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مهدی اژدری مقدم

عضو هیئت علمی، استاد گروه مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

سیدآرمان هاشمی منفرد

عضو هیئتعلمی، دانشیار گروه مهندسی عمران مدیریت منابع آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران