بررسی تاثیرات زیست محیطی بر مسکن ایده آل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 61

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0126

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

این تحقیق به دقت عوامل موثر در طراحی مسکن ایدهآل را بررسی کرده و با تمرکز بر الگوهای خانه های سنتی مسکن سیستان، جزئیات بیشتری را بررسی نموده است . هدف اصلی این مطالعه ، تحلیل و درک عواملی است که در شکل گیری مسکن روستایی این ناحیه تاثیرگذارند و چگونگی ادغام الگوهای سنتی در طراحی مسکن امروزی را بررسی می کند. از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی برای بررسی اصول معماری مسکن روستایی سیستان و تاثیر جغرافیایی ، اقلیمی ، اجتماعی و فرهنگی استفاده شده است . نتایج نشان می دهند که عوامل جغرافیایی و اقلیمی نقش مهمی در طراحی مسکن با الگوها ی سنتی دارند و همچنین ارتباط نزدیکی بین فرهنگ و نیازهای اجتماعی و طراحی مسکن روستایی وجود دارد. بهرهگیری از مصالح بومی و امکانات ساخت و ساز منطقه ، به زیبایی و کارایی مسکن کمک می کند و تنوع در طراحی مسکن این ناحیه را ایجاد می کند. نتیجه گیری حاکی از ضرورت توجه به تداخل و تعامل موثر عوامل جغرافیایی ، اقلیمی ، اجتماعی و فرهنگی در طراحی مسکن روستایی سیستان است و ادغام الگوهای خانه های سنتی به عنوان یکی از اصول اساسی در طراحی مسکن ، اهمیت بالایی دارد.

نویسندگان

مریم انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، د انشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران .

وحید وزیری

استاد گروه آموزشی مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

توحید حاتمی خانقاهی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی معماری ، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

ابوالفضل حیدری

دانشیار گروه آموزشی مهندسی معماری ، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.