نقش باند حرارتی ماهواره لندست ۸ در برآورد تاجپوشش جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از مدل FCD

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_256

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

چکیده مقاله:

پایش و اطلاع از روند تغییرات تراکم تاجپوشش عرصه های جنگلی ، نیازمند مدلی کارا برای تاجپوشش جنگل است . با توجه به اینکه بسیاری از ماهوارهها فاقد سنجنده حرارتی هستند، هدف این مقاله ارزیابی نقش این شاخص در عملکرد مدل تراکم تاجپوشش جنگل است . در این تحقیق ، تراکم تاجپوشش جنگل ها ی زاگرس شمالی با استفاده از مدل FCD و تصاویر ماهواره لندست ۸ در تابستان سال ۱۴۰۱ محاسبه گردید. برای تهیه مدل FCD از چهار شاخص اصلی یعنی شاخص گیاهی پیشرفته (AVI)، شاخص خاک بدون پوشش (BI)، شاخص سایه (SI) و شاخص حرارتی (TI) استفاده شد. برای ارزیابی نقش باند حرارتی ماهواره لندست ، مدل FCD با و بدون استفاده از این شاخص محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شاخص حرارتی همبستگی قابل قبولی با واقعیت زمینی ندارد و لحاظ نمودن این شاخص حتی موجب کاهش ضریب تبیین رابطه تاج پوشش واقعی و تاج پوشش مستخرج از مدل بود؛ به شکلی که در مناطق انبوه مورد مطالعه ۹۶/۱۹ درصد، در مناطق نیمه انبوه ۵۹/۱۱درصد و در مناطق تنک ۸۸/۹ درصد ضریب تبیین با لحاظ نمودن شاخص حرارتی کاهش یافت . با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان داشت که در مطالعات تاجپوشش جنگل در رویشگاههایی مانند زاگرس شمالی با استفاده از مدل FCD، استفاده از شاخص حرارتی تاثیر مثبتی در برآورد سطح تاج پوشش ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد عباسی وند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس

هرمز سهرابی

دانشیار، گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس