تاثیر ۱۲ هفته تمرین فانکشنال شدید و تمرین ترکیبی هوازی - مقاومتی بر سطوح آنزیمهای کبدی در دختران دارای اضافه وزن و چاق

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTU01_015

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

چکیده مقاله:

هدف: هدف از مطالعه حاضر، تاثیر ۱۲ هفته تمرین فانکشنال شدید و تمرین ترکیبی هوازی - مقاومتی بر سطوح آنزیم های کبدی در دختران دارای اضافه وزن و چاق بود. روششناسی پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون، ۴۵ دختر دانش آموز با دامنه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات فانکشنال شدید، تمرینات ترکیبی و کنترل قرار گرفت. خونگیری در دو مرحله پیش آزمون ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره مداخله ها، پس آزمون ۴۸ ساعت پس از پایان دوره مداخله ها انجام شد. مرحله تمرینی در ۱۲ هفته و هر هفته سه جلسه در سالن ورزشی باشگاه انجام گرفت. داده های درون گروهی به روش تی وابسته و داده های بین گروهی به روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: دوازده هفته تمرین فانکشنال شدید و تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر سطوح آنزیم کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در دختران دارای اضافه وزن و چاق اثر معناداری داشت .(P=۰/۰۰۱) تمرینات عملکردی در رابطه با سطوح ALT، AST، اثر بخشی بالاتری نسبت به گروه تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی داشت .(P<۰/۰۵) نتیجه گیری: به نظر میرسد تمرینات فانکشنال شدید و تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی می تواند برای بهبود سطح کبد استفاده شود، که در این میان تمرینات فانکشنال شدید از اثر بخشی بالاتری برخوردار هستند.

نویسندگان

نادر نجفی

دکترای فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

میلاد معدنچی ها

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی

بلال مهدوی

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

حبیبه عبدی

ارشد آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

آیدا بختیاری

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی،دانشگاه اردکان علومورزشی

هاله ایرانمنش

کارشناسی علوم ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی کرمان