طراحی مدل تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز باتوجه به نقش میانجی فناوری اطلاعات

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_899

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز تبریز باتوجه به نقش میانجی فناوری تدوین شده است. روش پژوهش کمی توصیفی از نوع پیمایشیمی باشد. همچنین برای تعیین نمونه آماری، از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است، تعداد ۲۲۰نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند، بعد از توزیع پرسشنامه ها ازطریق پرس لاین، تعداد ۲۱۰ پرسشنامه عاری از هرگونه مخدوشیت به مرحله بررسی تجزیه و تحلیل آماری رسید.از پرسشنامه یادگیری الکترونیکی توسط واتکینز و همکاران [۲۰۰۴]، پرسشنامه استاندارد سواد رسانه ای [فلسفی،۱۳۹۳] و پرسشنامه فناوری اطلاعات عباسی [۱۳۸۹] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده، برای تجزیه و تحلیلدادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. براساس نتایج مشاهده میشود که متغیرهای پژوهش بر یکدیگر تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنینفناوری اطلاعات بر یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز اثر مثبت معناداری [Sig=۰۰/۰۰۱, t=۵/۱۲۶] با ضریب تاثیر [β=۰/۳۰۴] دارد. همچنین مدل ارتباطی تحقیق دارای برازش لازم می باشد. در نهایت پیشنهاد می شود با فراهم آوردن شرایطی نظیر؛ استفاده از اینترنت برای جستجوی مطالب علمی و اخبار به روز، استفاده از ابزار سخت افزاری و نرم افزاری برای ارتقای سیستم ها و یا کلاس های آموزشی در امر رشد و پیشرفتدانشجویان گام برداشته شود.

کلیدواژه ها:

سواد رسانه ای ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، فناوری اطلاعات ، یادگیری الکترونیک

نویسندگان

نیر ترقی خواه دیلمقانی

مربی رشته علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران