CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نگاهی به رابطه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در چارچوب رویکرد رشد اقتصادی غیر تورمی

عنوان مقاله: نگاهی به رابطه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در چارچوب رویکرد رشد اقتصادی غیر تورمی
شناسه ملی مقاله: null
منتشر شده در پژوهشکده امور اقتصادی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

روزبه بالونژاد نوری - عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی
مژگان رفعت میلانی
نسرین منصوری - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان

خلاصه مقاله:

رشد پایدار اقتصادی و ثبات قیمتها از جمله اهداف اصلی سیاستگذاران در اقتصاد کلان محسوب میشوند؛
به همین دلیل در علم اقتصاد، ادبیات گستردهای در این خصوص، شامل مباحث، نظریهها و الگوها، شکلگرفته
است.
مطالعات بسیاری در خصوص اثر تورم بر رشد اقتصادی هریک با رویکرد خاص و با استفاده از نمونه و
الگوهای متفاوت، انجامشده است. بهطورکلی، در نظریههای اقتصادی در رابطه با چگونگی رابطه میان تورم
و رشد اقتصادی اتفاقنظر وجود نداشته و در مطالعات نتایج متفاوتی حاصلشده است. برخی صاحبنظران
اقتصادی معتقدند میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ارتباط منفی و برخی نیز اعتقاد دارند میان این دو متغیر
رابطه مثبت وجود دارد. در این میان، عدهای نیز بر این باورند که ارتباط معناداری میان نرخ تورم و نرخ رشد
اقتصادی وجود ندارد.
علاوه بر تورم و رشد اقتصادی، حجم پول نیز ازجمله متغیرهایی است که نشاندهنده برآیند اثر
سیاستهای پولی در اقتصاد است. از ین رو ارتباط این متغیر با تورم همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده و
نظریات متعددی نیز در این زمینه مطرحشده است. ازجمله میتوان به مکتب کلاسیکها و مکتب کینزی اشاره
نمود که معتقدند تغییر در حجم پول باعث افزایش تورم میگردد. اقتصاددانان مکتب پولی نیز بر این باورند
که آثار افزایش عرضه پول تنها در افزایش قیمتها منعکس میشود. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز در مطالعات
خود نشان دادهاند که حرکات بلندمدت همزمان بین رشد حجم پول و تورم در طیف وسیعی از کشورها در
دورههای زمانی مختلف مشاهده شده است.کلمات کلیدی:
رشد اقتصادی – نرخ تورم-حجم نقدینگی-سیاست پولی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1951875/