بهبود آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاهی ایران جهت ار تقا حس تعلق به مکان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIIE01_086

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

چکیده مقاله:

تعلق و پیوندجویی از جمله اساسی ترین نیازهای انسان در تعامل با فضا است. تعامل عاطفی با مکان. سبب معنابخشی به مکانشده و کیفیت تجربه مکان را ارتقا می-دهد. فضاهای دانشگاهی از جمله مکان هایی هستند که وجود و ارتقا تعلق مکانی در آنها می تواند به بهبود کیفیت آموزشی منجر شود یکی از متغیرهای کالبدی مهم در فضاهای . آموزشی.آسایش بصری نوری میباشد.در این راستا، در پژوهش حاضر نقش مولفه های آسایش بصری نوری در تعلق مکانی دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت. ازآنجایی که تعلق مکانی در فضاهای آموزشی مساله ای است که از یک طرف با ادراک کاربران فضا (دانشجویان) سر و کار داشته واز طرف دیگر وابسته به ویژگی های اجتماعی و کالبدی خود فضا می باشد. لذا پیوندجویی به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهایانسان است که ابعاد مختلفی دارد، مانند ابعاد فردی- شناختی» اجتماعی و کالبدی. در مکان های دانشگاهی به سبب اینکهدانشجو زمان قابل توجهی را در کلاس ها و سایر فضاهای آموزشی سپری می کند. ایجاد و تقویت این پیوندهای عاطفی با مکانحائز اهمیت می باشد. نور و شرایط آسایش بصری نوری از جمله پارامترهای فیزیکی مکان کلاسی می باشد که تاثیر زیادی برکیفیت محیط داخلی کلاس و ادراک ذهنی افراد به لحاظ آزردگی و خوشایندی می گذارد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلیاز نوع مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات و مرور متون و منابع، پرداخته است. در این راستا هدفپژوهش حاضر بهبود شرایط آسایش نوری در راستای ایجاد و ارتقای پیوندجویی دانشجویان با مکان کلاسی بود. برای ارزیابیاهداف پژوهش و پاسخ به سوالات، به شیوه کیفی به ارزیابی شرایط و ادراک افراد پرداخته شد. یافته های پژوهش در پاسخ بهسوال اصلی پژوهش مبنی بر معناداری ارتباط بین تعلق مکانی کلاسی و شرایط آسایش بصری نوری نشان داد که عناصری مانند(پنجره، تابلو، چیدمان صندلی، تناسبات اتاق و غیره) بر نوع و تنوع مکان گزینی متفیراثر دارد و این اثر می تواند به طراحیروشنایی ناشی از چیدمان پنجره، محل قرارگیری تابلوء استقرار کلاس در جبهه مناسب نوری و غیره برگردد. در پاسخ به سوالفرعی دوم مبنی بر اینکه کدام مولفه ها بیشترین تاثیر را در آسایش بصری ادراک شده توسط افراد دارند. مشخص گردید کهصندلی و چیدمان نامناسب آن بیشترین سهم را در تبیین تعلق مکانی داشته و چراغ با ارزش, پنجره و عوامل غیرکالبدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در پاسخ به سوال آخر می توان گفت چیدمان صندلی و پنجره و جهت گیری اتاق و دید به تابلوپارامترهای با اعتبار بالا می باشند.

نویسندگان

مهدی میرزاگل تبارروشن

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فاطمه صادق زاده

دانشجوی دکتری معماری، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران