ماهیت اخلاق حرفه ای و ادراک و شایستگیهای اخلاقی حسابرسان داخلی: نقش عوامل فردی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOTTAHER01_031

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

چکیده مقاله:

همه حسابداران و حسابرسان برای پیروی از استانداردهای پذیرفته شده، منطق اخلاقی معتبر و پذیرفته شده ای دارند. بااینحال همه حسابداران و حسابرسان حتی آنهایی که باتجربه هستند در قبال خود و همکارانشان تعهدهایی دارند که باید در مواقع ضرورت آن را انجام دهند. همچنین در مورد قوانین اخلاقی و نحوه اجرای آنها و شیوه کار حاکم بر رویه های حرفه ای خود نیز تعهدهایی دارند که باید آنها را اجرا کنند.اینکه برخی از قوانین اخلاقی ممکن است فقط برای یک طبقه یا یک فهرست از کارکنان یک حرفه وضع شوند، مهم نیست؛ بلکه پذیرش این قوانین اخلاقی توسط کارکنان حرفه دارای اهمیت است. قوانین اخلاقی باید از روی وجدان بیدار و با دقت زیاد و به دور از هرگونه اعمال نظر شخصی و یا هر نوع انحراف دیگری مانند بی اعتنایی و بیتوجهی تدوین شوند. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تبعیت از قوانین اخلاقی نباید بهصورت اطاعت کورکورانه انجام شود؛ بلکه باید مبتنی بر آگاهی از فلسفه این قوانین، پشتوانه منطقی و عقلایی تدوین آن باشد. ازاینرو برای بهبود اخلاق در حسابرسان داخلی، شناخت ارزشهای اخلاقی آنها، امر ضروری است.هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک اخلاقی و اخلاق حرفه ای در حسابرسان داخلی است. در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش، سه فرضیه طراحی و آزمون شد. اطلاعات لازم برای اندازه گیری ادراک اخلاقی و اخلاق حرفه ای ، به ترتیب از طریق پرسشنامه های موقعیت اخلاقی فورسیث (۱۹۸۰) و مقیاس اخلاق حرفه ای آرمیتو (۲۰۱۱) جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۷۵ نفر از حسابرسان داخلی است که در سال ۱۴۰۲تحت بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به کاهش شکاف نظریه ها و کاربردهای واقعی در حوزه اخلاق حرفه ای درحسابرسان داخلی و در عین حال از عمق شکاف انتظارات حسابرسان داخلی با مدیران مالی به دلیل همگن سازیارزشهای متقابل اخلاقی با ارزشهای حرفه ای، منجر گردیده است.نتایج: نتایج در این پژوهش نشان داد، ادراک اخلاقی حسابرسان داخلی، مستقل از اخلاق حرفه ای آنهاست وسن و مقطع تحصیلی حسابرسان داخلی با اخلاق حرفه ای و ادراک اخلاقی آنها ارتباط ندارد؛ در حالی که جنسیتحسابرسان داخلی با اخلاق حرفه ای آنان ارتباط دارد و با ادراک اخلاقی آنها بی ارتباط است.

نویسندگان

میلاد تقی زاده

دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

رضا بستامی

دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

محمد منادی

کارشناس ارشد، گروه مالی، فراجا، دانشگاه امام حسن مجتبی(ع)، تهران، ایران

حمید حسن زاده کرداحمد

دانشجوی دکتری آینده پژوهی، گروه علوم اجتماعی و رفتاری، واحد تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران