بررسی جدیدترین سناریوهای اقلیمی گزارش ششم بر تغییرات بارشهای فرین در ایستگاه هواشناسی ساحلی بابلسر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECSAN03_056

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

گرمایش جهانی موجب افزایش وقوع رویدادهای شدید اقلیمی ازجمله بارش شدید و سیلاب شده که خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته است . بنابراین بررسی رخدادهای حدی بارش در آینده به منظور اعمال برنامه ریزی های مدیریتی در جهت کاهش خسارتهای وارده احتمالی حائز اهمیت است . لذا در مطالعه حاضر، به منظور بررسی روند تغییرات در مقادیر مختلف بارندگی در ایستگاه سینوپتیک بابلسر تحت سناریوهای تغییر اقلیم SSP۱۲۶) ، SSP۲۴۵، SSP۳۷۰ و (SSP۵۸۵ در دو دوره ی آیندهی نزدیک (۲۰۶۰-۲۰۲۱) و آیندهی دور (۲۱۰۰-۲۰۶۱ ) از روش رگرسیون چندک استفاده گردید. نتایج نشان داد مقادیر شیب روند بارندگی در چندکهای مختلف برای هر سناریو متفاوت خواهد بود. در تمامی سناریوها، تغییرات مقادیر بالای بارندگی (چندکهای بالایی ) با نرخ بالاتری نسبت به مقادیر پایین رخ خواهد داد. در دورهی آینده نزدیک (۲۰۶۰-۲۰۲۱)، مقادیر مختلف بارندگی تحت سناریو خوشبینانه SSP۱۲۶) و (SSP۲۴۵ به صورت معنی دار افزایش خواهد یافت . در حالی که در دوره ی آینده ی دور (۲۱۰۰ -۲۰۶۱)، تغییرات روند در چندکهای مختلف بارندگی در همه ی سناریوهای مورد مطالعه ، منفی و کاهشی اما غیرمعنی دار می باشد. لذا با توجه به احتمال کاهش رخدادهای بارندگی در دهه های آینده در کنار افزایش گرمایش جهانی ، می بایست استفاده صحیح از منابع آب محدود در جهت کاهش مسائل و خسارتهای احتمالی صورت گیرد.

نویسندگان

رضا نوروز ولاشدی

استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

صدیقه برارخانپوراحمدی

دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورز ی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری