اثربخشی دوره آموزش هنر با رویکرد نقاشی بر اعتماد به نفس دانش آموزان پسر پایهچهارم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONG05_046

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با اثربخشی دوره آموزش هنر با رویکرد نقاشی بر اعتماد به نفس دانش آموزان پسر پایه چهارم پذیرفت. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر راتمامی دانش آموزان پسر پایه چهارم شهر قاین در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تشکیل داند. براساس آمار گرفته شده تعداد ۴۵۰ دانش آموز پسر در پایه چهارم در مدارس دولتی سطح شهر مشغول به تحصیل بودند. از جامعه آماری فوق، با توجه به طرح شبه آزمایشی پژوهش حاضر تعداد ۳۰ نفر ۱۵ نفر گروه گواه و ۱۵ نفر گروه آزمایش به روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه گواه و آزمایش منتسب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنگ بود. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه، هفته ای دو جلسه تحت نقاشی درمانی به صورت گروهی (یک گروه ۸ نفره و یک گروه ۷ نفره قرار گرفتند. بعد از اجرای دوره، میزان اعتماد به نفس هر دو گروه گواه و آزمایش مجددا مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش دوره نقاشی بر اعتماد به نفس دانش آموزان پسر پایه چهارم شهر قاین تاثیردارد.

کلیدواژه ها:

آموزش دوره نقاشی ، اعتماد به نفس ، دانش آموزان پایه چهارم.

نویسندگان

زهرا قاسم پور

مدرس دانشگاه

زهره خاکسارنژاد

دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قائنات