نقش رهبری در پیاده سازی مدل کسب و کار چابک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_014

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر، مفهوم چابکی به عنوان یک الگوی مهم در مدیریت و توسعه کسب و کارها به ویژه دردنیای پویا و تغییرپذیر صنعت، به طور چشمگیری به چشم می خورد. این مقاله با موضوع "نقش رهبریدر پیاده سازی مدل کسب و کار چابک" به بررسی اهمیت تعامل بین رهبری و چابکی در سازمانها می پردازد.در بخش مقدمه، مفهوم مدل کسب و کار چابک و نقش برجسته آن در افزایش توانمندی سازمانهامعرفی میشود. اینجا که نیاز به نقش رهبری قوی در پیاده سازی چابکی روشن می شود. سپس، در بخشدوم، نقش رهبری در سازمانهای چابک به ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی نقش تحول آفرین رهبران در فرآیند چابک سازی می پردازد. این بخش از مطالعهموردی های موفق نقش تحول آفرین در پروژه های پیاده سازی مدل کسب و کار چابک استفاده میکند تادینامیک ها و چالش های این نقش را به تصویر بکشد.در بخش چهارم، تاملات راهبردی رهبران در مدل کسب و کار چابک به تفصیل بررسی میشود. مشکلاتاحتمالی و راهکارهای راهبران در مواجهه با چالش ها و بهره گیری از فرصت ها جهت پیاده سازی چابکیمورد بحث قرار می گیرد.بخش پنجم با تاثیرگذاری رهبران در تسهیل تغییرات سازمانی به ارائه استراتژی ها و رویکردهای ایشانبرای ایجاد تحولات در سازمان می پردازد. در این بخش، تجارب موفق و شکست ها به عنوان نمونه هایعملی در تشخیص تاثیرگذاری رهبری بر تغییرات سازمانی ارائه می شوند.در نهایت، بخش نتیجهگیری به جمعبندی مفاهیم و ارائه پیشنهادات برای تقویت نقش رهبری درپیادهسازی مدل کسب و کار چابک میپردازد. این مقاله نهتنها به نقش مهم رهبری در چابکی تاکیدمیکند بلکه ایجاد مسیری برای رهبران به منظور ایجاد تغییرات جوهری و دائمی در سازمان را موردبررسی قرار میدهد.

کلیدواژه ها:

مدل کسب و کار چابک ، رهبری در سازمانهای چابک ، انعطاف پذیری سازمانی ، ارتباطات سازمانی

نویسندگان

بابک ضیاء

دانشیار دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران

سمیه کرمی زندی

دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران