داده کاوی تصادفات جاده ای شمال غرب تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMSJR-15-4_006

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، تحلیل داده های تصادفات جاده ای برای بررسی علل موثر بر تصادفات جاده ای است تا عوامل اصلی تاثیرگذار در بروز آنها تعیین و هم بستگی برخی از عوامل اصلی بررسی شود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ زمان، سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۸ است. روش تحقیق استفاده شده، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری داده ها از بانک داده های پلیس راهور در جاده های شمالی اطراف پایتخت (تهران) و مطالعات کتابخانه ای است؛ داده ها به وسیله نرم افزار داده کاوی تبلیو، اکسل و SPSS تحلیل شده اند. مهم ترین و پرتعدادترین علت تامه تصادفات جاده ای طی سال های مورد بررسی عدم توجه به جلو بوده است و با فاصله زیاد از آن، عواملی چون انحراف به چپ، سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم و تغییر مسیر ناگهانی به ترتیب مطرح هستند. دومین حجم عمده عوامل تاثیرگذار استخراج شده از گزارش پلیس راهور در تصادفات جاده ای، نوع معابر بودند و کمترین حجم موثر مربوط به عواملی چون جنسیت، تاریخ و زمان تصادفات است. در سطح معناداری ۹۵درصد، آزمون تی، بین نوع معبر و نوع تصادفات رابطه معناداری وجود دارد، میانگین و درصد تصادفات در هر یک از معابر نشان می دهد که نوع معبر در افزایش و شدت تصادفات موثر است. در سطح اطمینان ۹۵درصد نشان داد که بین نوع معبر و شرایط جوی ارتباط معنادار وجود دارد، اما بین شرایط جوی و وقوع تصادفات ارتباط معناداری وجود ندارد. آزمون تی نان پارامتریک برای دو متغیر اصلی نوع تصادفات و شرایط جوی، در سطح معناداری ۹۵ درصد معنادار بود. اصلی ترین علت تصادفات جاده ای عامل انسانی و عدم توجه به جلو است، ولی شرایط جوی به عنوان عامل اصلی وقوع تصادفات مطرح نیستند ولی تشدید تصادفات را در پی خواهند داشت و معابر راه ها در وقوع تصادفات و شدت آنها موثر هستند.

نویسندگان

حسن بهتوئی

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و رییس دانشگاه علمی کاربردی ناجا قزوین

مهشید التماسی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران