بررسی عوامل روان شناختی موثر بر هم دلی پلیس راهور با کاربران ترافیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMSJR-11-4_002

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

چکیده مقاله:

اعتقاد برخی کارشناسان بر این است که هم دلی پلیس راهنمایی و رانندگی با کاربران ترافیک می تواند در اصلاح و تغییر رفتار کاربران موثر باشد. رانندگان انتظار دارند که پلیس راهنمایی و رانندگی خود را جای آنان قرار داده و موقعیت را از منظر آنان بررسی کند. از این رو، این تحقیق به دنبال یافتن برخی عوامل موثر بر هم دلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان راهور تهران بزرگ به تعداد ۴۰۰۰ نفر به علاوه کاربران ترافیک تهران بزرگ با تعداد نامحدود می باشد. اندازه نمونه براساس جدول مورگان برای کارکنان ۳۵۱نفر و برای کاربران ۳۸۵نفر در نظرگرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام و پردازش اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. به منظور سنجش سرمایه روان شناختی کارکنان، از پرسش نامه استاندارد لوتانز و سنجش هم دلی کارکنان با کاربران و برعکس از پرسش نامه استاندارد هم دلی دیویس استفاده شد. پایایی این پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ (به ترتیب ۰.۸۲۶ و ۰.۹۰۲) مورد تایید قرار گرفته است. نتایج آزمون های هم بستگی پیرسن و رگرسیون خطی در این پژوهش نشان داد که عوامل اعتماد به نفس و تاب آوری تاثیر معناداری بر هم دلی پلیس راهور و کاربران ترافیک تهران بزرگ ندارند. در حالی که عوامل امیدواری و خوش بینی تاثیر معناداری بر هم دلی دارند. از طرفی با استفاده از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که کارکنان راهور هم دلی متوسطی با کاربران دارند. درحالی که آزمون دوجمله ای نشان داد که هم دلی کاربران ترافیک با پلیس راهور در سطح بالایی قرار دارد.

کلیدواژه ها:

سرمایه های روان شناختی ، اعتماد به نفس ، امیدواری ، تاب آوری ، خوش بینی ، هم دلی ، پلیس راهنمایی و رانندگی ، کاربران ترافیک

نویسندگان

محمد باقرپور

دانشگاه علوم انتظامی امین

نظام هاشمی

دانشگاه علوم انتظامی امین

سید تیمور حسینی

دانشگاه علوم انتظامی امین