رتبه بندی و ارزیابی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از لحاظ دسترسی به شاخص های بهداشتی و درمانی1390

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,374

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPTE02_062

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع، توسعه ی سلامت و به عبارتی میزان و کیفیت دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است. از آنجا که هر گونه برنامه ریزی جهت ارایه ی خدمات به مناطق نیازمند، مستلزمارزیابی وضع موجود می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی و رتبه بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از لحاظ دسترسی به شاخص های بهداشتی و درمانی پرداخته است.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع پیمایشی – توصیفی و از نظر زمان تک مقطعی محسوب می گردد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی شهرستان های استان سیستان وبلوچستان در سال 0931 مشتمل بر 01 شهرستان بود. برای جمع آوری اطلاعات 91 شاخص بهداشتی و درمانی تعریف شد و از سالنامه ی آماری کشور و همچنین منابع اینترنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکزآمار ایران به عنوان مراجع رسمی اطلاعات کشور، برای جمع آوری اطلاعات در این زمینه استفاده شد. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک TOPSIS و SAWبه منظورهای رتبه بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درماناستفاده شده استبنابراین به برنامه ریزان و مسوولان مربوط پیشنهاد می شود در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بودجه در این زمینه، جهت رفع و کاهش نابرابری بین شهرستان های این استان، اولویت ها را با توجه بهمیزان برخورداری این شهرستان ها از این شاخص ها تعیین نمایند

کلیدواژه ها:

شاخص های بهداشتی و درمانی ، آنتروپی شانون ، تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

جواد ابراهیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پ

ادریس حسن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزش

سمیه افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

پیام محمودیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزش