Fintech و تحول دیجیتال: تحلیل محتوای ادبیات مالی و سیستمهای اطلاعاتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDIACS02_009

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

میزان بررسی و تحلیل مربوط به انواع فناوریهای جدید مالی۱، از زمان اجرای این روشها با سرعتی چشمگیر رشد نموده است؛ تجزیه و تحلیل این پایگاه ادبیاتی بهمنظور شناسایی عناوینی که مورد بررسی قرار گرفتهاند و پیدا نمودن موضوعات جدید به منظور تحقیق و پژوهش بیشتر کمک مینماید. این مقاله تحقیقاتی هم روشهای گوناگون پژوهش (به عنوان نمونه، روش شناسیهای گوناگون) و هم محتوای (مثلا موضوعات مختلف، تمرکز، دسته ها و ...) ادبیات این تحقیق را بر اساس مقالات پایه، جمع آوری، ترکیب و تجزیه و تحلیل مینماید و پس از آن، یک دستور کار به منظور جمع آوری تلاشهای پژوهشی آینده مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. نویسندگان این تحقیق، بررسیهای Fintech منتشر گردیده طی ۱۵ سال گذشته را بررسی مینمایند و ۱۲۰ مقاله انتشار یافته درباره امور مالی و ۶۰ مقاله منتشر شده درباره انواع سیستمهای اطلاعاتی۲ مختلف در این دوره در مجلات A*، A و B مربوطه خود در فهرست شورای روسای بازرگانی کشور نروژ در سال ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل شده است؛ همچنین نوعی سطح روزافزون از فعالیت در طی دوره ۶ سالهی اخیر و تقسیم کردن مغرضانه مقالات Fintech با تمرکز بر روش شناسیهای اکتشافی پیدا شده است؛ همچنین نویسندگان این تحقیق، چندین استراتژی مطالعاتی را پیدا نمودند که یا در مجموعه تحقیقاتی Fintech وجود نداشتند، یا وجود داشته و چندان دیده نشدهاند و چندین حوزه موضوعی شناسایی شدند که نیاز به کنکاش و بررسی بیشتر دارند؛ علاوهبر آن، این تحقیق، بررسی را در مورد ظهور فناوریهای جدید در صنعت مالی و کاربرد آنها در انواع فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری نوآورانه نشان میدهد، جایی که سازمانها شدیدا مجهز به فناوری مورد نیاز بهمنظور تحت تاثیر قرار دادن موسسه های مالی سنتی میباشند؛ به علاوه، سه مورد از مهمترین و بحث برانگیزترین حوزه های این بخش عبارتند از: چالشها، مقررات و همکاریها و بهکمک مرور ادبیات سیستمی به شکلی دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. نرم افزار VOS Viewer بهمنظور دسته بندی نمودن کلمات کلیدی گوناگون با توجهبه هماستنادی آنها و به دنبال تکنیکهای خوشه بندی جدید مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر اساس مطالعات انجامگردیده بهوسیلهی سایر پژوهشگران، امکان پیکربندی شفاف توزیع و روندها در بخش مالی فراهم گردیده است و علاوهبر آن روندهای گوناگون و شکافهای احتمالی آینده برای تحقیق در این مقاله همگی عنوان شده است.

نویسندگان

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( و مدرس دانشگاه ها)، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران،

علی ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران،