تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-11-23_003

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تاکید بر چشم انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تاثیرپذیر از حمایت ساکنان و رسم نقشه شناختی فازی عوامل (به منظور تحلیل جایگاه حمایت ساکنان در مدلی سیستمی) پرداخته است. در این راستا متغیرهای مذکور با بهره گیری از تکنیک دلفی شناسایی شد، سپس با استفاده از نگاشت شناختی فازی، مدل پژوهش ترسیم و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد حمایت ساکنان بر متغیرهای ذیل تاثیرگذار است: تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری گردشگر، تبلیغات مثبت دهان به دهان، کیفیت ادراک شده از خدمات، همبستگی عاطفی گردشگران با ساکنان، و وابستگی مکانی گردشگر به مقصد. نتایج نگاشت شناختی فازی نشان داد در سیستمی متشکل از متغیرهای فوق الذکر حمایت ساکنان، نقش بسزایی در وفاداری گردشگر و تبلیغات مثبت دهان به دهان دارد؛ به گونه ای که تاثیر آن بیشتر از تاثیرگذاری رضایت یا حتی کیفیت خدمات است. به عبارت دیگر جلب حمایت ساکنان در اولویت است، علاوه بر این، حمایت ساکنان بر سایر عوامل (کیفیت درک شده، رضایت گردشگر، وابستگی به مکان و دلبستگی عاطفی) نیز تاثیر می گذارد. لذا توجه ویژه به این متغیر، در بازاریابی موثر گردشگری سلامت توصیه می گردد. با توجه به خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر گامی در جهت غنی سازی ادبیات پژوهش نیز محسوب می گردد.

کلیدواژه ها:

حمایت ساکنان از توسعه گردشگری ، گردشگری سلامت ، بازاریابی گردشگری ، وفاداری گردشگر ، تبلیغات دهان به دهان

نویسندگان

مهناز دوستی ایرانی

دانشگاه علم و هنر

میرمحمد اسعدی

دانشگاه علم و هنر