تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF13_070

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعارض کار-خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران تدوین شده است.این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۵۵۰ نفر از کارکنان دانشگاه مازندران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تشکیل شده است از میان این تعداد نمونه ای به حجم ۲۲۵ نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران((۲۰۰۰ و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (۲۰۰۷) بود. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه روانشناختی بر تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران تاثیر معناداری دارد. و ابعاد سرمایه روانشناختی بر تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران تاثیر منفی و معناداری دارد.با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت سرمایه روانشناختی بر تعارض کار- خانواده تاثیر دارد و همچنین می توان بیان کرد که با افزایش سرمایه روانشناختی تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران را کاهش داد.

نویسندگان

اباذر کریمیان بهنمیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پردیسان

محمدجواد رنجبر

دکترای روانشناسی عمومی ، مدرس گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی پارسا

سیده عاطفه نجفی پور

استادیارموسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران