رابطه ی بین تعارض کار- خانواده با مهارت های ارتباطی و توانمندی شغلی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_951

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف؛ تعیین رابطه بین تعارض کار- خانواده با مهارت های ارتباطی و توانمندی شغلی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بستک به انجام رسیده است . این پژوهش به لحاظ هدف؛ کاربردی و از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری آن را تمام مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بستک که در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ تعداد آنها ۱۶۴ نفر بوده است ، تشکیل داده اند. حجم نمونه با توجه به در دسترس بودن جامعه آماری ، تمام آن تعیین گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران(۲۰۰۰)، پرسشنامه مهارت های ارتباطی ارتباطی بارتون، جی ، ای (۱۹۹۰) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و میشرا(۲۰۰۵)بوده است . روایی و پایایی پرسشنامه ها در تحقیقات مختلف مورد تایید واقع شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین تعارض کار- خانواده و ابعاد شش گانه آن(تعارض کار- خانواده مبتنی بر زمان، توان فرسایی و رفتار و تعارض خانواده- کار مبتنی بر زمان، توان فرسایی و رفتار) با میزان مهارت های ارتباطی و توانمندی شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین تحقیق ( تعارض خانواده-کار مبتنی بر توان فرسایی ، تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار و مبتنی بر زمان) در مجموع حدود ۴۲/۰ درصد از واریانس متغیر مهارت های ارتباطی و متغیرهای پیش بین (تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار، تعارض خانواده- کار مبتنی بر زمان و رفتار) در مجموع حدود ۳۵/۰ از واریانس متغیر توانمندی شغلی را تبیین می نمایند.

نویسندگان

نوره یوسفی

آموزگار، هنرستان شیخ سعید قاضی ، ادراه آموزش و پرورش بستک