بررسی عوامل موثر تحول دیجیتال بر قصد خرید بیمه نامه توسط مشتریان مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر سرپرستی البرز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL10_010

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

تحول دیجیتال به یک عامل مهم برای نوآوری تبدیل شده است(Urbinatiet al. ۲۰۲۰). دیجیتالی شدن و نوآوری که آن را هدایت می کند، سازمان ها، نهادها و جامعه را به طور کلی تغییر می دهد. (Kraus et al. ۲۰۲۱) با تمرکز بر سازمان ها، دیجیتالی شدن باعث ایجاد تغییرات مخرب در شرکت ها و محیط کسب وکار فوری آنها می شود و منسوخ شدن مدل کسب وکار فعلی را سرعت می بخشد (Wirtz et al. ۲۰۲۲) با توجه به اهمیت روزافزون دیجیتالی شدن و اثرات آن بر شرکت ها، هدف اصلی این مطالعه بهبود درک ما از دیجیتالی شدن در بالغ ترین حوزه های شرکت، به منظور شناسایی شکاف ها و خطوط تحقیقاتی آینده است (Kraus et al. ۲۰۲۲). دیجیتالی شدن به تعامل بین فن آوری های دیجیتال و هر دو فرآیندهای نهادی اجتماعی اشاره دارد که این فناوری ها را به فناوری های زیرساختی تبدیل می کنند و بر جامعه و اقتصاد تاثیر می گذارند (Tubner and Stockhinger ۲۰۲۰).با این وجود، تحقیقات باید در مورد تاثیر فناوری های جدید برای فرآیند تصمیم گیری شرکت ادامه یابد (Troise et al. ۲۰۲۲)از این رو ما در این مقاله با بررسی عوامل موثر تحول دیجیتال از ۵ بعد «استراتژی دیجیتال»، «حکمرانی دیجیتال»، «منابع انسانی دیجیتال»، «بلوغ دیجیتالی سازمان» و «پیامدهای دیجیتالی» و تاثیر عوامل مذکور بر قصد خرید بیمه نامه توسط مشتریان شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان البرز پرداخته ایم. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش، پژوهشی کمی از روش های آمار توصیفی و روش تحقیق همبستگی چند متغیره ای برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و استفاده از جدول فراوانی و نمودار ها بهره گرفته شده است است. نمونه موردمطالعه به شیوه احتمالی و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش مورد تایید قرار گرفته است و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نویسندگان

محمد ابراهیم پور ملکی

مسئول صدور سرپرستی شرکت بیمه کوثر استان البرز

سیدجواد موسی کاظمی

رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی شرکت بیمه کوثر

مصطفی شیخی مهرآبادی

مدیر سرپرستی شرکت بیمه کوثر استان البرز