شناسایی و تحلیل نقاط تصمیم و بازیگران کلیدی در فرایند تامین شرکت های EPC

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AICTI-15-55_015

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

تصممیمات درسمت و بهموقع تاثیر بسمزایی در عملکرد و دسمتیابی شمرکت به اهداو ود دارد بهبیانیدیگر مدیریت فرایندهای کس وکار، به اتخاذ و اجرای تصممیمات منطقی وابسته اسمت با افزای یکپارچه سمایی سمیسمتمهای اطلاعاتی در سمایمانها و با اسمتفاده ای ابزارهایی مانند فرایندکاوی، بسممتری جهت اسممتفاده ای رویکردهای جدید تحلید داده و تحلید بهتر تصمممیمات فراهم شمده و مدیران میتوانند در تصمیم گیریها به صورت چالاک عمد نمایند انتخاب تامینکننده در فرایند رید در پروژههای پیچیده، یکی ای تصمیمات اثرگذار در کیفیت، هزینه و عملکرد پروژه اسممت در این مقاله با دیدگاه فرایندی، نقات تصمممیم در فرایند رید در یو پروژه سما ت پیچیده در یو شمرکت EPC کشم و با تحلید شمبکه اجتماعی باییگران کلیدی در اجرای فرایند شمناسمایی و بررسمی شده اسمت نتای حاصمد ای این تحقی به بررسمی جایگاه نقات تصممیم در جریان فرایندی، عملکرد نقات تصممیم و نیز شمناسمایی افراد کلیدی در اتخاذ تصمیمات منجر شده که میتواند در بهبود عملکرد آتی شرکت مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه ها:

فرایندکاوی ، تحلید تصمیم ، مدیریت فرایندهای کس وکار ، تجزیه و تحلید شبکه اجتماعی ، فرایند تامین ، شرکتهای EPC

نویسندگان

محمد اقدسی

تربیت مدرس